Tietosuojaseloste 25.5.2018

 

Rekisterin pitäjä ja sen yhteystiedot

Rekisterin nimi: Kauneushoitola MarCaritan asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjä: Kauneushoitola MarCarita, Uudenmaankatu 12 05800, Hyvinkää, Puh 044 5555574
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Carita Mäkelä; Uudenmaankatu 12, 05800, Hyvinkää, Puh 040 5555574

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
• Asiakassuhteen hoitamiseen
• Markkinointitarkoituksiin
Henkilötietojen käsittelyssä̈ on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Nimi,
• Matka- ja/ tai muu puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Yhteysloki

Säännönmukaiset tietolähteet
• Asiakkaan antamat tiedot (asiakkaan antamat tiedot tarkastetaan joka käynnin yhteydessä)
• Hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot
• Verkkosivuilta tulleet varaukset
Tietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus EU 2016/679 alaisuudessa. Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietojen luovutus
Tietoja luovutetaan asiakkaalle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Rekisterin pitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Nimi ja yhteystietoja ei siirretä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Manuaalinen aineisto säilytetään lukittavassa arkistossa, joihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joilla on siihen oikeus salassapitomääräyksen mukaan. Sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu sähköisellä käyttöoikeudella. Ohjelmistosovelluksiin on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkoissa ja laitteistoissa. Nämä on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. tai omakätisellä allekirjoituksella. Tarkistusoikeutta käyttävän henkilöllisyys tarkastetaan.

Oikeus vaatia tiedon korjausta
Jos rekisteröity havaitsee virheellistä tai puutteellista tietoa itsestään, hän voi vaatia tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tehdään aina, joko sähköisesti tai kirjallisesti.

Muuta
Henkilökunta tekee vaitiolosopimuksen työsopimuksen solmimisen yhteydessä